جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای بخش مرکزی بابل


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بابل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای کمیته در بخشداری مرکزی بابل