جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شورا


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شورا با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای جلسه در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.