جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای بخش مرکزی بابل


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم و کارشناس محترم بخشداری و اعضای جلسه در بخشداری …

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰