جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای جلسه در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.