جلسه کارگروه مقابله با تفکیک , تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در داخل حریم و خارج حریم شهر و خارج محدوده روستا


⚫️ جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک , تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در داخل حریم و خارج حریم شهر و خارج محدوده روستا به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد.

⚫️ سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹