جلسه کارگروه گردشگری شهرستان بابل با موضوع برپایی دوره های آموزش و صدور گواهینامه مهارتی


⚫️ جلسه کارگروه گردشگری شهرستان بابل

با موضوع برپایی دوره های
اموزش و صدور گواهینامه مهارتی

این جلسه به ریاست مهندس زاهد پاشا

معاون محترم برنامه ریزی وتوسعه

فرمانداری ویژه این شهرستان
برگزار شد…

⚫️ شنبه ۱۳ دی ۹۹