جلسه کمیته احیا آبندان ها


✅ جلسه کمیته احیا آبندان ها
در راستای طرح گردشگری حوزه اقتصادی اجرای طرح زراعت چوب و…

✅ این جلسه به ریاست زاهد پاشا

معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

برگزاری شد…

✅ شنبه ۲۴ ابان ۹۹