جلسه کمیته امنیتی بخش مرکزی بابلجلسه فوق که در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶  با موضوع کار بررسی سرقت وچگونگی پیشگیری درکاهش سرقت در دفتر کار بخشدار مرکزی برگزار گردید .

در ابتدا محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه به بحث وبررسی در زمینه سرقت این پدیده زشت در اجتماع پرداخته وخواستار پیشگیری وکاهش سرقت ونیز ایجاد گشت ویژه در سطح روستاهای بخش شده وبا بیان اینکه می توان با مشارکت ، همدلی ، هماهنگی وهمکاری تنگاتنگ برادران نظامی ، فرماندهان پایگاهها ، شوراها ودهیاران نسبت به پیشگیری وکاهش سرقت وناامن کردن محلات برای سرقت سارقین گام مثبت وبلندی برداشت.