جلسه یکسان سازی تعیین حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری در سطح بخشهای ششگانه؛


? جلسه یکسان سازی تعیین حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری در سطح بخشهای ششگانه

? به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

و با حضور بخشداران محترم ششگانه

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰