جلسه یک روستا یک شغل در بخشداری مرکزی بابل ؛


جلسه یک روستا یک شغل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی امید شهرستان و دهیاران موضوع طرح در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.