حضور کادر جمعیت هلال احمر بابل در مانور هوای پاک


حضور رئیس ، کارکنان ، نجاتگران، جوانان و اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر بابل در مانور پاکسازی محور بابل به قائمشهر در روز هوای پاک