روستای پایین بیشه سر


این روستا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل قراردارد.

وجه تسمیه روستا:

بعلت اینکه در زمانهای قدیم قبل از گسترش روستا جنگلی در امتداد امیرکلا به کیاکلا وجود داشته و ابتدای آن از روستای بیشه سر شروع شده به همین خاطر آن را سربیشه یا بیشه سر (آغاز جنگل) نامیدند.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۹۳۶ خانوار و ۳۱۳۷ نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۱۵۷۹ نفر مرد و ۱۵۹۴ نفر زن می باشند.

دارای شورای اسلامی پنج نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱/۱۱/۸۲ به شماره ۳/۱/۵۳۵۰/س تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:

وجود هفت آببندان بنامهای:

۱- شاه آببندان (وسعت ۱۰ هکتار)                    ۲- خراجی آببندان (وسعت ۶۰ هکتار)

۳- زیک آببندان (وسعت ۱۶ هکتار)                 ۴- کنک آببندان (وسعت ۱۶ هکتار)

۵- درزی آببندان (وسعت ۱۵ هکتار)                ۶- هاشم آببندان (وسعت ۱۰ هکتار)

۷- کلکدشت آببندان (وسعت ۱۵ هکتار)

که جهت تأمین آب کشاورزی کشاورزان و پرورش ماهی اختصاص دارد. در کنار یکی از آببندانها بنام کلکدشت یک تپه قدیمی وجود دارد.

آببندان بیشه سر

شاه آبندان وسعت ۱۰ هگتار

خراجی آببندان وسعت ۶۰ هکتار

 

زیک آببندان وسعت ۱۶ هکتار

 

آببندان کنک وسعت ۱۶ هکتار

درزی آببندان وسعت ۱۵ هکتار

 

هاشم آببندان وسعت ۱۰ هکتار

 

آببندان کلکدشت وسعت ۱۵ هکتار

 

تپه خاکی خیلی قدیمی در کنار آببندان کلکدشت