مازندران همچنان در وضعیت قرمز کرونا


شناسایی و بستری شدن ٢٠٣ بیمار جدید/١٢٩۵ بیمار بستری

دانشگاه‌ علوم پزشکی مازندران
?بستری شدن ١۶۵ بیمار جدید
?ترخیص ٢٠١ بیمار
?مجموع بیماران کرونایی بستری ١٠۴٠ نفر
?️٢۴۶ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

دانشگاه علوم پزشکی بابل
?بستری شدن ٣٨ بیمار جدید
?۴٣ بیمار ترخیص شدند
?مجموع بیماران کرونایی بستری ٢۵۵ نفر
?۵٣ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.


برچسب ها :