مراسم تحلیف اعضای محترم شوراهای اسلامی بخش مرکزی بابل(دوره ششم شورای اسلامی روستا)


مراسم تحلیف اعضای محترم شورایهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، اعضای محترم اداری هیات اجرایی ، نماینده محترم هیات نظارت در بخش و کارشناسان بخشداری در مسجد فاطمه الزهرا (س) بابل برگزار شد.

پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰