معرفی بخشدار


معرفی بخشدار

 

بخشدار بخش مرکزی بابل

محمد حاج اسماعیلی امیری

تلفن: ۰۱۱۳۲۲۲۲۰۵۱

“معرفی بخشداران قبلی”