معرفی مسئول جدید کتابخانه عمومی امیرکلا به بخشدار مرکزی


معرفی مسئول جدید کتابخانه عمومی امیرکلا به مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل توسط مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بابل