نشست صمیمی بخشدار مرکزی با روستاوندان روستای نقارچی محله


نشست صمیمی مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق اعضای محترم شورای اسلامی بخش با روستاوندان و شورای اسلامی و دهیار روستای نقارچی محله و بررسی مشکلات آنها…