پنجمین جلسه روستای بدون بیکار


پنجمین جلسه روستای بدون بیکار با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس صندق کارآفرینی شهرستان ، نماینده دفتر سردار سعادتی ، معاون جهاد کشاورزی ، معاون میراث فرهنگی و دهیاران روستای فراگیر در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید.