پویش مازندران زیبا


پویش مازندران زیبا با موضوع جمع آوری زباله محور بابل – قائم شهر با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و تعدادی از دهیاران و شورای اسلامی آن محور و کارشناسان فنی و مالی دهیاریها

۹ فروردین ۱۴۰۰