چهارمین جلسه زراعت چوب شهرستان بابل


???? در راستای تأکیدات حسین زادگان استاندار محترم مازندران در خصوص اجرای طرح دوسالانه زراعت چوب وبه منظور بهره گیری از ظرفیت های منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی , سرمایه گذاری , گسترش پوشش گیاهی وزیست محیطی .

چهارمین جلسه زراعت چوب شهرستان بابل در سال ۱۴۰۰

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

وبا حضور آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

، بخشداران

رئیس جهاد کشاورزی و سایر ادارات مرتبط برگزار شد…

شنبه : ۱۵ آبان ۱۴۰۰