چگونگی ارائه تسهیلات به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد


جلسه چگونگی ارائه تسهیلات به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس بهزیستی ، نماینده بنیادمسکن ، مسئول نظام فنی روستایی بخش مرکزی و کارشناس فنی دهیاری های بخش مرکزی در بخشداری مرکزی بابل